Er det å stemme hjemmefra i strid med prinsippet for hemmelig valg?

Posted in Forsiden

I 2003 deltok jeg i en arbeidsgruppe i regi av Europarådet som hadde i oppdrag å utforme standarder for elektronisk stemmegivning. Det ble utarbeidet både juridiske, tekniske og funksjonelle regler. Under arbeidet med rekommandasjonen, ble selvsagt prinsipper for hemmelig valg diskutert grundig.

Problemstillingen er ikke ny, samme utfordring har vi ved såkalt brevstemmegivning. Spørsmålet ble forelagt Venezia-kommisjonen, som er et lovtolkingsorgan for Europårådet. Problemstillingen kommisjonen tok stilling til var om det å avgi stemme over Internett (i  ukontrollerte omgivelser) strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

EMK (artikkel 3 – tilleggsprotokoll) sier at europeiske stater: ”… forplikter seg til å holde frie valg med rimelige mellomrom ved hemmelig avstemning, under forhold som sikrer at folket fritt får uttrykke sin mening ved valget av den lovgivende forsamling.” Tilsvarende formulering finnes i FN sin konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 25.

I sin uttalelse konkluderer Venezia-kommisjonen med at elektronisk stemmegivning hjemmefra ikke er i strid med EMK, forutsatt at visse forebyggende tiltak iverksettes. De sier også at slik stemmegivning bare kan aksepteres dersom den er sikker og pålitelig. Systemet skal være transparent. Dersom disse kravene er oppfylt, er elektronisk stemmegivning hjemmefra altså ikke i strid med verken artikkel 3 eller europeiske standarder på valgområdet.

Uttalelsen kom før arbeidsgruppen fastsatte endelige standarder og kravene ble selvsagt innarbeidet. Våre forslag til standarder for elektronisk stemmegivning i form av en rekommandasjon, ble vedtatt av Europarådet i november 2004.

I e-valg2011-prosjektet legger vi selvsagt til grunn slike internasjonale standarder og krav, og vi sørger for at systemet er ”sikkert og pålitelig”. Når du stemmer elektronisk skal du kunne stemme på nytt så mange ganger du vil. En som tvinger noen kan aldri være sikker på at denne stemmen blir den tellende. Du kan enten stemme på nytt via Internett eller du kan stemme på nytt i et valglokale.

Sikkerhet og anonymitet ivaretas gjennom solide, kryptografiske løsninger. Kristian Gjøsteen fra NTNU i Trondheim har beskrevet hvordan den kryptografiske protokollen fungerer, se   http://bit.ly/dBDZ4i

Det å avgi stemme hjemmefra reiser samme spørsmål om hvordan unngå tvang og utilbørlig påvirkning som når velger kan avgi stemme via brev, noe også Venezia-kommisjonen var opptatt av. Visste du at norske velgere bosatt i utlandet kan sende sin stemme hjem til valgstyret i Norge via posten? Og visste du at i Sveits er det bare ca 6 prosent av velgerne som møter opp i et valglokale for å stemme? I Sveits stemmer over 90 prosent av velgerne enten ved brevstemmegivning eller via Internett. Også i flere andre europeiske land er brevstemmegivning vanlig.

Grunnen til at vi også i Norge åpnet for at velgere utenlands kan stemme via posten, er at det øker tilgjengeligheten. Enkelte velgere har rett og slett ikke mulighet til å oppsøke en norsk utenriksstasjon for å stemme. Det er den samme begrunnelsen for å åpne opp for stemmegivning over Internett. Vi gir velgerne økt tilgjengelighet. Alt i alt er dette vurderinger  av fordeler og ulemper og en vurdering av hva som skal vektes mest. For oss er det viktig å øke tilgjengeligheten til valg samtidig som vi mener at angreretten sikrer at du får stemt på det du ønsker.

Helt til slutt har jeg lyst til å minne om at det er straffbart å tvinge eller påvirke noen til å stemme på et parti mot sin vilje. Dette står i straffeloven, og vi er selvsagt hver enkelt av oss ansvarlig for å overholde disse bestemmelsene, på lik linje med andre straffebestemmelser.

One Comment

Join the conversation and post a comment.

  1. Hosting

    Prinsippet om hemmelig valg har flere dimensjoner. En dimensjon er at velgerne skal kunne stemme fritt og uten a v?re utsatt for utilborlig pavirkning, det vil si uten a v?re utsatt for tvang eller press. En annen dimensjon er at stemmegivningen skal v?re hemmelig overfor myndighetene.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *